De Praktijkbegeleiders BV

Voorwaarden

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities:
a. Opdracht: de overeenkomst tussen opdrachtgever en De Praktijkbegeleiders B.V. tot het re-integreren naar een passende werkomgeving en of het (job)coachen van door opdrachtgever aan te melden cliënten. Indien het een andere opdracht betreft, dan is deze opdracht schriftelijk geformuleerd.
b. Cliënt: de natuurlijke persoon, voor bijvoorbeeld re-integratie of (job)coaching of anderszins aangemeld bij De Praktijkbegeleiders B.V.
c. Opdrachtgever: natuurlijke persoon, rechtspersoon of de partij die de cliënt verwijst (verwijzer) die met De Praktijkbegeleiders B.V. een overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst te sluiten.
d. De Praktijkbegeleiders B.V. houdt zich bedrijfsmatig bezig met het aanbieden van re-integratiediensten en (job)coaching.
Artikel 2. Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen De Praktijkbegeleiders B.V. en opdrachtgever.
2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn pas bindend nadat zij schriftelijk door De Praktijkbegeleiders B.V. zijn bevestigd en gelden uitsluitend voor de opdracht waarvoor zij zijn gemaakt.
Artikel 3. Offertes
1. Alle offertes worden schriftelijk uitgebracht met een duidelijke omschrijving van werkzaamheden, voorwaarden en bepalingen.
2. Alle offertes geschieden vrijblijvend en zijn 14 dagen geldig gedurende een door De Praktijkbegeleiders B.V. aan te geven termijn.
3. De opdracht komt tot stand zodra opdrachtgever de aanbieding schriftelijk of per email heeft geaccepteerd.
4. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de aanbieding zijn aangebracht komt in afwijking van het voorgaande lid de opdracht pas tot stand, nadat De Praktijkbegeleiders B.V. een opdrachtgever schriftelijk heeft bericht met deze afwijkingen van de aanbieding in te stemmen.
5. Elke opdracht wordt aan de zijde van De Praktijkbegeleiders B.V. aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat opdrachtgever – uitsluitend ter beoordeling van De Praktijkbegeleiders B.V.– voldoende kredietwaardig blijkt te zijn voor de geldelijke nakoming van de opdracht.
6. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offertes c.q. opdrachtbevestigingen worden verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de opdracht juist en volledig weer te geven. De administratie van De Praktijkbegeleiders B.V.is ter zake beslissend.
7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
Artikel 4. Tarieven, facturering en betaling
1. Op sommige dienstverlening is BTW van toepassing. Alle eventuele op de overeenkomst vallende heffingen en/of belastingen zijn voor rekening van de opdrachtgever c.q. verwijzer.
2. De Praktijkbegeleiders B.V. behoudt zich het recht voor om de tarieven jaarlijks aan te passen aan het consumentenprijsindexcijfer gepubliceerd door het CBS. Opdrachtgever c.q. verwijzer wordt circa twee doch uiterlijk 1 maand voor het einde van het kalenderjaar op de hoogte gebracht van deze tariefwijzingen.
3. Annulering van afspraken betreffende individuele cliënten dient uiterlijk 24 uur voor het afgesproken tijdstip te geschieden. Gebeurt dit niet, dan wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.
4. Indien opdrachtgever c.q. verwijzer bezwaren heeft tegen een door De Praktijkbegeleiders B.V. aan hem gerichte declaratie, dan dient hij dit binnen 14 dagen na de declaratiedatum schriftelijk aan De Praktijkbegeleiders B.V. kenbaar te maken met opgave van redenen. Indien de opdrachtgever c.q. verwijzer niet binnen deze termijn zijn bezwaren kenbaar heeft gemaakt, dan wordt verondersteld dat hij deze declaratie heeft geaccepteerd.
5. Bezwaren tegen de hoogte van de declaratie of de wijze waarop diensten/werkzaamheden zijn uitgevoerd, schorten de betalingsverplichting niet op.
6. Bij tussentijdse beëindiging van de opdracht, bijvoorbeeld doordat de opdrachtgever c.q. verwijzer meent dat de behandeling geen goed resultaat behaalt heeft etc., heeft de opdrachtgever c.q. verwijzer geen recht op restitutie van betaalde gelden en blijft opdrachtgever c.q. verwijzer gehouden de volledige factuur van De Praktijkbegeleiders B.V. te voldoen.
7. Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever c.q. verwijzer binnen 14 dagen na factuurdatum zonder korting of verrekening aan De Praktijkbegeleiders B.V. te betalen door bijschrijving van het gefactureerde bedrag op een bankrekening van De Praktijkbegeleiders B.V.. Bij overschrijding van deze termijn kan de wettelijke (handels)rente in rekening gebracht worden. Binnenkomende betalingen worden eerst afgeboekt op openstaande kosten en rente en daarna op de oudste factuur.
8. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijk (incasso)kosten komen voor rekening van opdrachtgever.
Artikel 5. Verplichtingen De Praktijkbegeleiders B.V.
De Praktijkbegeleiders B.V. staat ervoor in dat de geleverde dienst beantwoordt aan de opdracht en voldoet aan de specificaties die gegeven werden bij het aanbod dat leidde tot de opdracht.
Artikel 6. Verplichtingen opdrachtgever
Opdrachtgever dient De Praktijkbegeleiders B.V. binnen de daartoe door De Praktijkbegeleiders B.V. te stellen termijn de informatie te verstrekken, die nodig is om de opdracht naar behoren uit te voeren.
Artikel 7. Geheimhouding
Opdrachtgever en De Praktijkbegeleiders B.V. zullen over en weer de in het algemeen rechtsverkeer vereiste zorgvuldigheid en geheimhouding van alle bijzonderheden in acht nemen met betrekking tot de informatie waarover zij jegens de ander dan wel individuele personen in het kader van de opdracht de beschikking hebben, tenzij één der partijen op grond van wettelijke verplichting gehouden mocht zijn deze bijzonderheden prijs te geven.
De Praktijkbegeleiders B.V. legt een geheimhoudingsplicht op aan al haar medewerkers en aan alle bij de uitvoering van diensten ingeschakelde derden. Voor de professionals van De Praktijkbegeleiders B.V. gelden de gedragscodes, professionele beroepscodes alsmede het privacyreglement van De Praktijkbegeleiders B.V. dat hiervan is afgeleid.
Artikel 8. Eigendomsrechten
1. De rechten met betrekking tot alle producten, die door De Praktijkbegeleiders B.V.in het kader van de opdracht worden gebruikt berusten uitsluitend bij De Praktijkbegeleiders B.V., voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen.
2. Alle rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot hetgeen (mede) door de opdracht tot stand is gebracht, berusten bij De Praktijkbegeleiders B.V..
3. Opdrachtgever is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Praktijkbegeleiders B.V. niet bevoegd tot openbaarmaking of vermenigvuldiging van de in voorgaande leden bedoelde producten (resultaten), noch tot gebruik daarvan voor een ander doel of terbeschikkingstelling daarvan aan andere personen, dan waarvoor of voor wie de betreffende producten (resultaten) bestemd zijn.
Artikel 9. Derden
1. De Praktijkbegeleiders B.V. heeft het recht voor de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. De Praktijkbegeleiders B.V. stelt opdrachtgever daarvan vooraf in kennis.
2. Indien aan het inschakelen van derden, zoals genoemd in lid 1, kosten zijn verbonden, die niet zijn meegenomen in de aanbieding, dient vooraf schriftelijk toestemming van opdrachtgever te worden verkregen.
Artikel 10. Aansprakelijkheid
1. Iedere aansprakelijkheid van De Praktijkbegeleiders B.V.is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald.
2. De Praktijkbegeleiders B.V.is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de opdrachtgever c.q. verwijzer of cliënt door De Praktijkbegeleiders B.V. mondeling of schriftelijk verstrekte adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
3. De Praktijkbegeleiders B.V.is niet aansprakelijk voor schade, boete en of maatregelen welke door UWV, werknemer, gemeenten, verzekeraar of derden zijn opgelegd aan opdrachtgever zulks uit diens eigen verantwoordelijkheid.
4. De Praktijkbegeleiders B.V.is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. Tenzij anders is overeengekomen.
5. Voorwaarden, resultaatverplichtingen en bepalingen zijn vermeld in het re integratieplan en of offerte.
Artikel 11. Ontbinding
1. De Praktijkbegeleiders B.V. heeft het recht om ingeval door opdrachtgever de verplichtingen uit de opdracht niet, niet volledig of niet tijdig worden nagekomen de opdracht geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
2. Ontbinding van de opdracht door De Praktijkbegeleiders B.V.is mogelijk door een enkele schriftelijke mededeling zonder dat ingebrekestelling vereist is. Dit laat onverlet het recht van De Praktijkbegeleiders B.V. op uitbetaling van de reeds verleende diensten, alsmede het recht op volledige schadevergoeding.
3. Indien één der partijen in staat van faillissement wordt verklaard dan wel surséance van betaling heeft aangevraagd, kan elke partij zonder inachtneming van enige termijn, bij aangetekend schrijven aan haar wederpartij deze opdracht met onmiddellijke ingang, tussentijds beëindigen zonder terzake tot vergoeding van enige schade verplicht te zijn.
Artikel 12. Overmacht
1. De Praktijkbegeleiders B.V.is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien dit voor De Praktijkbegeleiders B.V. redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van De Praktijkbegeleiders B.V. ontstane veranderingen die bij het aangaan van de opdracht niet konden worden voorzien. Onder genoemde veranderingen moeten tenminste worden begrepen oorlog, oorlogsgevaar, staking, brand, diefstal en andere ernstige verstoringen in de onderneming van De Praktijkbegeleiders B.V. of diens leveranciers.
2. De Praktijkbegeleiders B.V. zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van een overmacht-situatie en met opdrachtgever overleggen over de termijn waarbinnen alsnog tot (verdere) uitvoering van de opdracht zal worden overgegaan. Indien de overmacht-situatie van tijdelijke aard is, heeft De Praktijkbegeleiders B.V. het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten voor de duur dat de overmacht-situatie voortduurt.
3. Indien de overmacht-situatie naar het oordeel van De Praktijkbegeleiders B.V. van blijvende aard is, kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de opdracht en de daaraan verbonden gevolgen.
4. De Praktijkbegeleiders B.V.is in geval van overmacht nimmer tot enige schadevergoeding gehouden.
Artikel 13. Beëindiging overeenkomst
De opdracht wordt beëindigd op de overeengekomen datum of op het moment dat aan het overeengekomen resultaat of inspanning naar de mening van beide partijen volledig is voldaan.
Artikel 14. Vrijwaring
De opdrachtgever is gehouden tot vrijwaring van De Praktijkbegeleiders B.V. voor aanspraken welke tegen De Praktijkbegeleiders B.V.in het kader van de opdracht worden ingediend door derden.
Artikel 15. Toepasselijk recht, geschillen
1. Tenzij anders overeengekomen zal de opdracht onderworpen zijn aan het Nederlands recht.
2. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de opdracht waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden door de beslist binnen het vestigingsgebied van De Praktijkbegeleiders B.V. bevoegde burgerlijke rechter, zulks voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan.
Artikel 16. Slotbepaling
Deze voorwaarden beogen een redelijke regeling van de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en De Praktijkbegeleiders B.V.in te houden. Voor zover zich omstandigheden voordoen waarin deze voorwaarden, of enige bepalingen daarvan, tot onredelijke en onbillijke uitkomsten mochten leiden, kan elk der partijen de toepasselijkheid daarvan ter discussie stellen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *