De Praktijkbegeleiders BV

Privacy reglement De Praktijkbegeleiders [AVG]

Uw Privacy – Uw rechten & plichten
[Privacyverklaring juni 2023]

De Praktijkbegeleiders BV verwerkt en bewaart gegevens van cliënten. Dit doen wij volgens de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) niet alleen omdat we dit wettelijk verplicht zijn, maar ook omdat wij uw privacy belangrijk vinden.

Hieronder vindt u een samenvatting van ons privacyreglement. Als u het volledige reglement wilt bekijken kunt u dit navragen bij uw coach of contactpersoon.

Artikel 1. RECHTMATIGHEID; De Praktijkbegeleiders BV verwerkt persoonsgegevens rechtmatig (verwerken is elke handeling met die gegevens, zoals verzamelen, opslaan, wijzigen of verstrekken). Dit wil zeggen dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld (zoals uw jobcoach-traject). Er worden niet meer gegevens verwerkt dan nodig zijn voor die doelen.

Artikel 2. NOODZAKELIJKHEID; Wij verwerken alleen persoonsgegevens als dit noodzakelijk is (bijvoorbeeld volgens een overeenkomst, omdat dit verplicht is volgens de wet of in geval van gevaar) of als de cliënt toestemming heeft gegeven.

Artikel 3. VERSTREKKING GEGEVENS AAN DERDEN; Alleen u, de medewerkers van De Praktijkbegeleiders BV en eventueel uw wettelijk vertegenwoordiger (zoals een bewindvoerder) hebben toegang tot uw gegevens. Buiten die personen verstrekt De Praktijkbegeleiders BV alleen gegevens aan derden ná uw toestemming. Dit geldt ook voor familieleden eventuele andere instellingen waar wij mee samenwerken.

Artikel 4. GEHEIMHOUDINGSPLICHT; Alle medewerkers van De Praktijkbegeleiders BV hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van de persoonsgegevens waarmee ze te maken krijgen tijdens hun werk voor De Praktijkbegeleiders BV.

Artikel 5. BEWAREN; De bewaartermijn voor persoonsgegevens is bij De Praktijkbegeleiders BV twee jaar. Gegevens met betrekking tot de begeleiding van een cliënt worden tot drie jaar na het einde van de behandeling bewaard. Andere gegevens (bijvoorbeeld als u een vraag stelt via de website) bewaren we zo lang als nodig is om het verzoek of de vraag af te handelen.

Artikel 6. KLACHTENBEHANDELING; U kunt een klacht indienen als u vindt dat ons reglement niet wordt nageleefd. Lees hiervoor onze klachtenregeling. Het volledige privacyreglement van De Praktijkbegeleiders BV is op te vragen bij de administratie of via uw contactpersoon.

Artikel 7. RECHT OP INZAGE VAN UW GEGEVENS; Als u cliënt bent bij De Praktijkbegeleiders BV, worden gegevens over u en uw traject vastgelegd in een (elektronisch) cliëntendossier. Als cliënt heeft u altijd het recht om dit dossier in te zien. Dat recht geldt voor alle gegevens in uw dossier. De persoonlijke aantekeningen van de coaches zijn geen deel van het (elektronisch) dossier en worden tussentijds vernietigd. U heeft dus geen recht om deze gegevens in te zien. Hoe kunt u uw dossier inzien? U kunt uw coach vragen of u uw dossier kunt inzien. De coach spreekt dan met u af wanneer u het dossier kunt bekijken. U kunt uw hele dossier bekijken in aanwezigheid van uw coach. U hoeft niet uit te leggen waarom u uw dossier wilt inzien. Uiterlijk binnen tien werkdagen na uw aanvraag kunt u uw dossier inzien (op papier of op de computer). Bij het inzien van uw dossier is altijd een coach van De Praktijkbegeleiders BV aanwezig. Deze kan u helpen en vragen beantwoorden over het dossier. Als u vragen heeft over delen van het dossier die door andere coaches zijn geschreven, kunt u naar hen worden doorverwezen. In plaats van uw eigen coach kan ook een andere coach bij de inzage aanwezig zijn. Als u uw dossier wilt inzien zonder dat daar een coach bij is, kan dit alleen als u afdrukken van uw dossier ter inzage krijgt of meeneemt.

Artikel 8. ONDERTEKENEN VERKLARING; Uw inzage wordt ingevuld op een formulier. Op dit formulier wordt vermeld welk deel van het dossier u heeft gezien en wanneer. Ook als u afdrukken van het dossier meeneemt, wordt dit altijd genoteerd op het formulier. Vervolgens ondertekenen u en de hulpverlener allebei het formulier.

Artikel 9. RECHT OP VERBETERING; Als u vindt dat gegevens in uw dossier niet kloppen, verouderd of onvolledig zijn, dan kunt u bij uw coach een schriftelijk verzoek indienen om de gegevens te verbeteren. De coach of zijn/haar leidinggevende laat u binnen vier weken weten of de gegevens kunnen worden aangepast en geeft ook aan waarom wel of niet. Als u en uw coach het niet eens worden over de juistheid van de gegevens, wordt naast de visie van de coach ook uw visie op de gegevens in het dossier opgenomen.

Artikel 10. RECHT OP AANVULLING; Als u aanvullingen in uw dossier wilt laten opnemen omdat u uw gegevens wilt toelichten, dan voegt de coach deze toe. Hierbij wordt gemeld dat dit een ‘Aanvulling door de cliënt‚’ is. De coach neemt de aanvulling altijd op, ook als hij/zij het er niet mee eens is. Het volledige privacyreglement van De Praktijkbegeleiders BV is op te vragen bij de administratie of via uw contactpersoon. Privacyverklaring juni 2018

Artikel 11. RECHT OP VERWIJDERING; U kunt ook vragen of gegevens kunnen worden verwijderd. Dit kan schriftelijk en mondeling bij de coach. Als de coach de gegevens niet wil verwijderen, licht hij/zij toe waarom. U kunt niet eisen dat gegevens toch worden verwijderd, maar u kunt wel een klacht indienen als u het niet eens bent met de reden.

Artikel 12. RECHT OP VERNIETIGING; In uitzonderlijke situaties kunt u schriftelijk via de functionaris gegevensbescherming verzoeken om uw (elektronisch) cliëntendossier te laten vernietigen. De functionaris gegevensbescherming moet hier binnen een maand na ontvangst van het verzoek gehoord aan geven, tenzij zeer zwaarwegend belang van derden daarboven gaat (bijvoorbeeld bij een wettelijke verplichting). Gevolg van de vernietiging is wel dat De Praktijkbegeleiders BV het traject met/voor u beëindigt, omdat we die zonder uw gegevens niet kunnen continueren.

Artikel 13. KWALITEITSVERBETERING; Als u een verzoek voor verbetering, aanvulling of verwijdering in het dossier doet, is de coach verplicht dit altijd met de directie te bespreken. Dit is om de kwaliteit van het traject te kunnen verbeteren.

Artikel 14. INZAGE DOOR ANDEREN; Als familie, uw partner, werkgever of iemand anders een verzoek doet om uw dossier in te zien, geven wij hiervoor in principe géén toestemming. Dit is om uw privacy te beschermen. Uiteraard mag u zelf wel uw informatie aan anderen zoals partner, familielid of werkgever geven/laten lezen.

Artikel 15. INFORMATIE WELKE WORDT UITGEWISSELD MET DE OPDRACHTGEVER; Veel trajecten bij De Praktijkbegeleiders BV starten na een opdracht van uw (voormalige) werkgever, het UWV of uw gemeente. Wij informeren de opdrachtgever (met uw toestemming) op verschillende momenten over uw traject. De informatie die wij over u verstrekken zijn conform de ‘beleidsregels zieke werknemer’ van de autoriteit persoonsgegevens.

Artikel 16. VEILIGHEID VAN UW GEGEVENS; De Praktijkbegeleiders BV bewaart bijzondere gegevens en wij nemen daarom extra maatregelen om uw gegevens goed te bewaren. Alle papieren documentatie bewaren wij altijd achter slot en de digitale dossiers beveiligen wij met de nieuwste en veiligste technieken.

 

Het volledige privacyreglement van De Praktijkbegeleiders BV is op te vragen via uw contactpersoon.
Onze website is beveiligd en alle gegevens worden versleuteld (encryptie). Uw privacy heeft onze aandacht bij De Praktijkbegeleiders BV

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *